กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาจ้างแรงงานผี

เกษตรกรจำนวนมากสนใจสมัครจะเข้ามาร่วมโครงการจ้างแรงงานของกรมชลประทานทำงาน ซึ่งงบประมาณใหม่ที่จะได้รับหลังสงกรานต์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่า จะต้องมีระบบป้องกันและตรวจสอบไม่ให้เกิดการจ้างแรงงานผี

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า มีเกษตรกรจำนวนมากสนใจรับจ้างแรงงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจึงให้ทุกสำนักชลประทานขึ้นบัญชีรายชื่อไว้รอบสองเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้ชาวบ้านทั่วประเทศมีงานทำ คาดว่า สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบกลางปีมาให้ช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้ว โดยงานที่สำนำชลประทาน​ดำเนินการ​เองจะได้รับเป็นค่าจ้างแรงงาน 10%

ทั้งนี้งบประมาณได้จัดสรรเพิ่มดังนี้ งบพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดิม 699 ล้านบาท ได้รับเพิ่มเติม 519 ล้านบาท การฟื้นฟูแหล่งน้ำป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ 9,267 ล้านบาท,มีแหล่งน้ำที่ประชาชนขอเพิ่มเติม 1,583 แห่ง งบประมาณ 18,967 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ประเทศมีประโยชน์จากการมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

สำหรับการคัดเลือกบุคคลมารับจ้างแรงงานจะพิจารณาจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐ 11.6 ล้านราย ในส่วนนี้มีเกษตรกร 3.96 ล้านราย โดยผู้ได้รับการว่าจ้าง ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐเพื่อที่สำนักชลประทานจะโอนเงินว่าจ้างเข้าบัญชีแต่ละคน

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำให้ทำอย่างรอบคอบและโปร่งใส จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบเข้มข้นไม่ให้มีการว่าจ้างให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปเปิดบัญชีธนาคาร แต่บุคคลอื่นไปทำงานแทนเป็นการแก้ปัญหาการจ้างแรงงานผีไม่ให้เกิดขึ้นแน่นอน.-สำนักข่าวไทย